Thành lập Công ty Offshore / Onshore Nước ngoài

Danh sách Quốc gia / Vùng lãnh thổ

SG Offshore hỗ trợ quý khách thành lập công ty Offshore / Onshore tại các Quốc gia và Vùng lãnh thổ khác nhau. Dưới đây, quý khách hàng có thể tìm hiểu thông tin tổng hợp và so sánh nhanh đặc điểm của công ty tại các quốc gia, vùng lãnh thổ khác nhau.

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 1 HK$.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 0% đối với lợi nhuận trên doanh thu phát sinh ngoài lãnh thổ Hong Kong.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 1 SGD.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 8.5 – 17%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 50,000 CHF (S.A) / 25,000 CHF (S.A.R.L.).

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 9 – 30%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 1 GBP.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 21%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 12.5%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: US Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 2,000 GBP.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 10%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 1 EUR.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 20 – 25%.

Luật pháp: Civil Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 2,800 EUR.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 15%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 50,000 CHF (AG) / 30,000 CHF (GmbH).

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 12.5%.

Luật pháp: Civil Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 12,500 EUR.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 15 – 18%.

Luật pháp: Civil Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Civil & Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 240 EUR.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 5%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 1 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0% đối với lợi nhuận trên doanh thu phát sinh ngoài lãnh thổ Marshall.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Civil Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 3.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 AED.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: U.A.E law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu:2 GBP.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 33.5%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 2.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 0 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Ẩn danh: Có.

Vốn tối thiểu: 1 USD.

Kế toán: Không bắt buộc.

Thuế: 0%.

Luật pháp: Common Law.

Số lượng cổ đông tối thiểu: 1.

Số lượng giám đốc tối thiểu: 1.

Giám đốc đại diện: Được sử dụng.

Tìm hiểu thêm

Đặt câu hỏi?

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn thêm về các thông tin, giá cả và thủ tục tiến hành.

Tôi đến với SG Offshore thông qua sự giới thiệu của đối tác. SG Offshore không chỉ tư vấn cho tôi thành lập công ty, mở tài khoản ngân hàng mà còn hướng dẫn tôi rất nhiều về các vấn đề liên quan đến đầu tư tại nước ngoài, qua đó giúp công ty chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong quá trình kinh doanh. Tôi đặc biệt hài lòng với sự nhiệt tình và chuyên nghiệp của các chuyên viên tư vấn tại SG Offshore và sẽ tiếp tục hợp tác với SG Offshore trong nhiều năm tới.

Mr. Hoàng Long
Giám đốc, Admirality Shipping Enterprise Inc.